Site Overlay

Categorie: Nieuws/Actualiteit

Featured

Het einde van de tuinstad?

De concept-omgevingsvisie Hilversum 2040 rolt een verstedelijkingsagenda uit over heel Hilversum. Het door het college gewenste aantal woningen en vierkante meters kantoorruimte benaderen resp. overstijgen die van het MRA-sleutelgebied uit 2020, het 10.000 woningenplan waartegen de Hilversumse bewonersorganisaties, verenigd in HOP2040, met succes in verzet kwamen.

Als deze toekomstvisie na de inspraak ongewijzigd zou worden vastgesteld, dan kunnen er 6000 woningen worden gebouwd, waaronder te weinig sociale huurwoningen, is bouwen in de natuur geen taboe meer, blijft de energietransitie steken op bedroevend laag niveau, worden hoogbouw en meervoudig ruimtegebruik (het stapelen van functies) de norm, voldoet Hilversum pas in 2040 aan de milieunormen en blijft de hoeveelheid openbaar groen in de dichtstbevolkte wijken ver beneden de maat.

Deze kille verstedelijkingsagenda wijkt fundamenteel af van de opbrengst van de samenleving-brede participatie, waaruit bleek dat een grote meerderheid vond dat de groene tuinstad van Dudok, met zijn dorpse karakter en de stadse voorzieningen, de kernwaaarde is die de basis zou moeten vormen voor de omgevingsvisie, de stad die Hilversum wil zijn in 2040.

De raad besluit op 1 februari of deze concept-omgevingsvisie ter inzage wordt gelegd voor inspraak door de inwoners. Die hebben hun zorgen al in de pers geuit. Democraten Hilversum deelt die zorgen en zal zich tot het uiterste inspannen om de menselijke maat en het ‘DNA van Dudok’ te verdedigen en de blinde groei-reflex om te buigen in het zorgvuldig koesteren van de sociale, gezonde en mooie tuinstad Hilversum.

Featured

Beroep op de minister en het gezonde verstand

In zijn blog op de website van de woningcorporatie Dudok Wonen vraagt directeur-bestuurder Harro Zanting aan minister Hugo de Jonge om Hilversum een groeiopdracht te geven. Zonder ingrijpen van rijk of provincie kan Hilversum geen betaalbare woningen bouwen, zo betoogt hij. Zelfs gemeentearchitect Dudok wordt ten tonele gevoerd in een poging aan te tonen dat diens tuinstad met kwalitatief hoogwaardige volkswoningbouw alleen onder overheidsdwang tot stand kon komen. Een zo grove manipulatie van feiten en de daarmee beoogde politieke ondermijning mag niet onweersproken blijven, zo vindt Democraten Hilversum.

Op de opiniepagina van de website DemocratenHilversum.nl is een reactie te vinden: een oproep aan de minister om de verkoop van sociale huurwoningen aan banden te leggen.

Dat de huidige klimaatverandering ook aanleiding geeft tot verhitting van het politieke debat mag volgens Democraten Hilversum geen reden zijn voor de inzet van valse argumenten of populistische beïnvloeding van de democratische besluitvorming. Hou het hoofd koel en laat het gezonde verstand zegevieren!

Copyright © 2023 Democraten Hilversum. All Rights Reserved.