Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Speerpunten

Speerpunten

 • De moderne tuinstad in balans: gezond, duurzaam en mooi
 • De tuinstad bevordert burencontacten, voorzieningen op loop- of fietsafstand en een woonomgeving waarin bewoners zich thuis voelen. Met schone lucht en zonder geluidshinder. We helpen met energiebesparing en houden de stad ook voor toekomstige generaties leefbaar en mooi.
 • Meer groen, minder verdichting
 • Meer bomen in de stad en meer openbaar groen (buurtparken). Minder tegels en meer groen in tuinen. Bebouwing en open groene ruimte moeten in evenwicht blijven; Hilversum blijft daarom een middelgrote stad waar het prettig leven is.
 • Voor iedere beurs een goede woning
 • Wonen is een grondrecht voor allen, geen verdienmodel voor enkelen. Iedereen is welkom in Hilversum. Maar omdat de Hilversumse jeugd, gezinnen en senioren dagelijks ervaren hoe moeilijk het is een passende woning te vinden, willen we hen voorrang geven. Door afspraken met de corporaties zorgen we dat die woningen betaalbaar zijn
 • Samenleven, samen zorgen – sociale voorzieningen op maat
 • Hilversum is een welvarende gemeente. Daar hoort armoede, honger, dakloosheid en sociale achterstand niet voor te komen.  Wie hulp nodig heeft moet op de gemeente kunnen rekenen. Maatschappelijke ondersteuning, mantelzorg, jeugdhulpverlening, begeleid wonen en schuldhulpverlening blijven op een goed peil.
 • Een vruchtbaar werk- en ondernemingsklimaat
 • Wij zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, zonder overbodige regels. Zelfstandigen (ZZP-ers) en het midden- en kleinbedrijf (MKB) verdienen speciale aandacht. Ambachtelijke bedrijven en buurtwinkels maken de stad levendig. Het centrum moet weer aantrekkelijk worden. (o.a. leegstand bestrijden)
 • Natuur en milieu versterken
 • Biodiversiteit, meer soortenrijkdom van planten en dieren, versterkt de natuur. Dit is goed voor een gezonde leefomgeving en helpt klimaatverandering, hittestress en wateroverlast beter aan te pakken. De natuur en een groene leefomgeving zijn ook van groot belang bij het bevorderen van de volksgezondheid. Op de hei en in de bossen worden de natuurwaarden beschermd.
 • Leefbare en veilige gemeente
 • De verkeersveiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers, staat voorop. De binnenstad wordt een milieuzone met 30 km/u. Overlast wordt overal vermeden en er komt gerichtere handhaving (o.a. foutparkeren)
 • Ruim baan voor het openbaar vervoer
 • Wij willen beter, kleinschaliger en fijnmaziger openbaar vervoer en het stimuleren van elektrisch (deel-)vervoer. Wij leggen geen nieuwe wegen aan op over of onder de hei.
 • Breed onderwijs
 • Goed onderwijs biedt kansen in de maatschappij. Daarbij horen goede, gezonde scholen en een schone en veilige leeromgeving. Met bijzondere aandacht voor laaggeletterdheid, schooluitval en kinderen met een beperking. Een nieuwe centrale bibliotheek is daarbij een onmisbare schakel.
 • Extra impuls voor Kunst en cultuur
 • Wij willen het cultuuraanbod verbreden en versterken. Vooral op het gebied van hedendaagse beeldende kunst, theater en de beoefening van amateurkunst kunnen de infrastructuur en samenwerking worden verbeterd.
 • Cultureel erfgoed waarderen en benutten
 • De vele monumentale gebouwen en stadsgezichten in Hilversum zijn van historisch, sociaal en economisch belang. Zij vertellen ons over het verleden en geven richting aan de toekomst. Door er zorgvuldig mee om te gaan kunnen we die erfenis doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
 • Sport en beweging versterken
 • Sport en bewegen is gezond, leuk en zorgt voor sociale contacten. Wij steunen de open club-gedachte waarin accommodaties, trainers, begeleiders, vrijwilligers en buurtsportcoaches beschikbaar zijn voor vele sportinitiatieven. Zo wordt de sportplaats ook een levendige ontmoetingsplek voor iedereen, inclusief schoolkinderen en senioren. 
 • Dierenwelzijn beter behartigen
 • Democraten Hilversum is goed voor mens en dier. Wij ondersteunen het initiatief van dierenasiel Crailo en de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek om een nieuw en professioneel dierencentrum voor de regio Gooi en Vechtstreek te realiseren.
 • Het huishoudboekje op orde
 • Wij willen de uitgaven en inkomsten in balans houden: dus niet alvast uitgeven wat nog aan inkomsten verwacht wordt. Alleen duurzame investeringen en geen dure onzinprojecten. Schulden aflossen in plaats van nieuwe schulden opstapelen.
 • Bestuurscultuur vernieuwen en participatie versterken
 • Wij laten jongeren aan het woord en willen burgerberaad invoeren en een goede participatieverordening, met budget voor deskundige ondersteuning en invoering van een bindend correctief referendum. Want 91.000 inwoners zien meer dan 37 raadsleden.