Democraten Hilversum

De Tuinstad in Balans

Vragen aan het college - 2023

De fractie van Democraten Hilversum maakt als onderdeel van zijn controlerende taak gebruik van de mogelijkheid om het college te bevragen op actuele ontwikkelingen of gebeurtenissen. Hieronder een overzicht van het jaar 2023, met daarbij de beantwoording door het college en een eventuele reactie daarop.

Dutch Media Week.

In de agenda Economie en achtereenvolgende programmabegrotingen is gewezen op het belang van de Dutch Media Week (DMW). Dit jaar ontving het Instituut voor Beeld & Geluid subsidie ter grootte van €230.000,- ter cofinanciering van de kosten van Dutch Media Week.

DH 20-12-2023 Lees meer
Antwoord 05-02-2024 Lees meer
Naschrift   Lees meer

Plan Kerkbrink – het belang van kunnen vertrouwen op juiste informatie

Bij de behandeling van het herinrichtingsplan voor de Kerkbrink in de raadsvergadering van 6 december j.l. kwam aan het licht dat u fundamenteel bent afgeweken van het advies van de Commissie voor ruimtelijke kwaliteit en monumenten (hierna: CRK+M).

DH 11-12-2023 Lees meer
Beantwoording 10-01-2024 Lees meer

Afwijkingsbevoegdheid

Herhaaldelijk blijkt dat Democraten Hilversum het oneens is met de wijze waarop u als college de aan u gemandateerde afwijkingsbevoegdheid gebruikt.

DH 18-12-2023 Lees meer
Beantwoording 30-01-2024 Lees meer

Stop verdichting Vituswijk

DH   Lees meer
Beantwoording 08-11-2023 Lees meer 

Schoonmaak gymzalen door STIP

STIP Hilversum is een organisatie van 16 openbare basisscholen op 21 verschillende locaties. STIP Hilversum beheert de gymzalen van een aantal van de STIP Hilversum scholen. Meerdere gebruikers op verschillende locaties signaleren dat de hygiëne ondermaats is en ondanks dat dit bij STIP is aangekaart zonder adequate respons blijft.

DH 23-10-2023 Lees meer
Beantwoording 30-10-2023 Lees meer 

Muziektent Kerkbrink

Democraten Hilversum las in de Gooi en Eemlander van vrijdag 10 november over de herinrichting van Kerkbrink als de 'jardin du Luxembourg' en bedacht dat de Parijse jardin vooral geen media gerelateerde uitingen kent.

DH 10-11-2023 Lees meer
Beantwoording 06-12-2023 Lees meer

MRA in de NOVEX

Op 16 oktober nam Democraten Hilversum deel aan de presentatie Webinar NOVEX MRA. In de presentatie staat bij Hilversum + 11.600 woningen. 

DH 24-10-2023 Lees meer
Beantwoording 22-11-2023 Lees meer

Financiële informatie

Op 10 november 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen (hieronder cursief) gesteld op basis van art. 41 van het reglement van orde over Financiële informatie. 

DH 10-11-2023 Lees meer
Beantwoording 30-11-2023 Lees meer 

Badhuislaan II

Het vertrouwen van de inwoners in het bestuur staat onder druk. Bij de behandeling van de programmabegroting hebben meerdere partijen hierbij stil gestaan en hun zorgen hierover geuit. 

DH 09-11-2023 Lees meer

Afspraken met de corporaties; voornemens of beloften?

Op 7 augustus 2023 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen (hieronder cursief) gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de Prestatieafspraken Hilversum 2023 tot en met 2027. 

DH 07-07-2023 Lees meer
DH 06-08-2023 Lees meer

Vrijheid van handelen binnen Regio en MRA

Uw brief aan de gemeenteraad van 28 juli over de regionale propositie voor de MRA-agenda is bedoeld als (nagekomen) oplegger voor de regionale raadsinformatiebrief van 19 juli van de Regio Gooi en Vechtstreek (zie bijlage). Deze informatiebrief geeft aanleiding tot enkele vragen.  

DH 01-07-2023 Lees meer

Houd het bomenkapitaal in balans

DH 17-05-2023 Lees meer

Mooie Meent

DH 25-05-2023 Lees meer

Arenapark & vestiging voorkeursrecht

DH 29-06-2023 Lees meer

Digitale toegankelijkheid voor iedereen

DH 06-07-2023 Lees meer

Eisen aan woonkwaliteit zijn ook bij flexwoningen niet flexibel

In de raadsinformatiebrief van 1 december 2022 (RIB 2022-71) stelt u een kaderstellende notitie ter vaststelling door de raad in het vooruitzicht: “In de komende maanden zal een aantal ruimtelijke onderzoeken uitgevoerd worden. Hierna zal de raad gevraagd worden een kaderstellende notitie vast te stellen. De verwachting is dat in Q1 2023 een eerste voorstel tot kaderstelling opgeleverd kan worden en in Q2 2023 in de gemeenteraad behandeld kan worden.”

DH 25-07-2023 Lees meer

Arenapark & vestiging voorkeursrecht

Op 28 juni stelde Democraten Hilversum schriftelijke vragen die het college mondeling beantwoordde. Deze beantwoording geeft gelet op de ernst van het proces en de inhoud aanleiding voor vervolgvragen in de vorm van art. 41 vragen.

DH 29-06-2023 Lees meer

Geluid Vliegverkeer Schiphol

Het college werd op 16 november bevraagd over de bestaande overlast van vliegverkeer van en naar Schiphol en over de nieuwe luchtruimindeling en de mogelijke gevolgen voor de gemeente Hilversum.

DH 22-11-2022 Lees meer
Beantwoording 27-12-2022 Lees meer
DH 29-12-2022 Lees meer 
Beantwoording 25-01-2023 Lees meer
DH 24-02-2023 Lees meer

Algoritmen

Dank voor uw reactie dd. 17 feb. '23 op onze eerdere vragen dd. 23 dec. '22. Echter de beantwoording van de kernvraag staat nog open. Mogelijk omdat wij deze niet helder genoeg formuleerden. Daarom stellen wij de vraag opnieuw en maken het u makkelijk door het bestaande Rijksregister toe te voegen.

DH 22-02-2023 Lees meer

Beeldenstorm in Hilversum

Toeval bestaat niet. Afgelopen donderdag vroeg ik naar aanleiding van de BVS over het nieuwe zwembad in het Arenapark aandacht van de wethouders Scheepers en Van Voorden voor de herplaatsing van het kunstwerk De Waterval. Vrijdag werd ik benaderd door de voorzitter van Heemschut dat het kunstwerk in acuut gevaar verkeert.

DH 26-02-2023 Lees meer

4  Illegale bewoning

Op 27 januari ontving u vragen over de illegale bewoning aan de Koningstraat. Op 1 maart antwoordde u, waarvoor dank. Tegelijk riep uw beantwoording verbazing op waaruit vervolgvragen resulteren.

DH 28-03-2023 Lees meer

Open Overheid

Wij ontvingen een editie van de Boombergkrant nr.133 uit december 2022 (zie bijlage). Hierin wordt melding gemaakt van geheime correspondentie waarbij de gemeente is betrokken. Deze correspondentie zou zijn uitgesloten van een procedure in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) - de huidige Wet Open Overheid (Woo).  

DH 29-03-2023 Lees meer

Persconferentie Het Gooi naar de provincie Utrecht

Het bericht dat de provinciale herindeling tussen Noord-Holland en Utrecht weer een stap naderbij is gekomen (zie bijlage) kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ofschoon in het verleden de voordelen van ‘verhuizing’ van de Gooi en Vechtstreek naar de provincie Utrecht uitputtend aan de orde zijn geweest, was het onzes inziens meer gepast geweest de raad over de nieuwe stand van zaken te informeren voordat wij dit uit een persbericht moesten vernemen. Dit leidt tot de volgende vragen: 

DH 30-03-2023 Lees meer

Fietsbrug Joh. Geradtsweg

Uw beantwoording van onze eerder gestelde vragen over de fietsbrug bij de J. Gerardtsweg (JWG) heeft onze verbazing opgeroepen. 

DH 06-04-2023 Lees meer